உதவும் இதயங்கள்
Helping Hearts

Um den Armen zu helfen.
To help the poor.
Pour aider les pauvres.
Per aiutare i poveeri.
ஏழைகளுக்கு உதவும் நிறுவனம்.


Add a title
Add a title
Add a title
Add a title
Add a title
Add a title
Add a title

                                                                                Copyright 2012-13 © helpingtamil.com , All rights reserved                                                                  

19.09.2014                                                                                                                                              2009 இறுதியுத்தத்தின் போது செல் பட்டு தற்போது இடுப்பிற்குகீழ் உணர்ச்சியற்ற நிலையில் வாழ்ந்து வருகிறேன்.தற்சமயம் பிள்ளைகளின் படிப்புச் செலவிற்கும் அத்தியாவசிய செலவிற்கும் கஸ்டமா உள்ளது. மேலும்.....