• எமது எதிர் காலத்திட்டம்? (verlinken mit Was ist unsere Mission und Vision?)

    உதவும் இதயங்கள் நிறுவனம் தானாக சிறு கைத்தொழில் உற்பத்திகளை செய்வதற்கு திட்டமிட்டுள்ளோம். விவசாயப் பண்ணை கால்நடைப் பண்ணை ,தையல் வகுப்புக்கள் ஆரம்பித்து திறமை உள்ளவர்களை தையல் வேலை கொடுத்து ஊக்கிவிப்பதற்கும் திட்டமிட்டுள்ளோம்.முக்கியமாக பல மகளிர் அணியை கிராமம் தோறும் உருவாக்கி அவர்களுடாக பல வேலைத்திட்டங்களை முன்நகர்த்தவுள்ளோம்.

ஆண்டு ரீதியாக
செய்திகள்
விளம்பரம்

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More